Provádíme

Klasické a rizikové kácení stromů

v Ostravě a okolí
 • Rizikové kácení stromů
 • Běžné kácení stromů a ostatních dřevin
 • Údržbu lesních porostů a městské zeleně
 • Dendrologické posudky

Na kalkulaci přijedeme za vámi a zdarma. Pokud jste z větší dálky, lze předběžnou kalkulaci provést podle fotografií.

Směrové kácení ze země

Tradiční metoda kácení dřevin používaná při běžné lesní těžbě. Tato metoda vyžaduje pouze prostor, do kterého může být dřevina skácena.

Rovněž i tato metoda je prováděna za maximálních bezpečnostních opatření vůči osobám a majetku.

Postupné kácení od koruny

Nejsložitější a nejnáročnější metoda likvidace dřevin. Provádí se s pomocí lanové techniky a to postupným „rozebíráním“ stromu od koruny, ořezáváním větvoví, postupným špalkováním kmene až po pahýl, který může být s ohledem na prostor skácen vcelku.

Tato metoda je používaná při likvidaci dřevin, které nemohou být káceny tradiční metodou z důvodu umístění v blízkosti objektů, elektrického vedení, komunikací, nepřirozeného vychýlení apod.

Kácení z plošiny

Tato metoda je používaná v případech, kdy je dřevina natolik staticky narušena (např. hniloba), nebo nedostupná technikou "z lana", že není možné použít žádnou z předešlých metod. Podmínkou použití této metody je možnost dojezdu plošiny na místo kácení.

Zpracování dřevní hmoty

Špalkování

Skácené dřeviny na místě odvětvíme a rozmanipulujeme na sortimenty(délky) dle přání zákazníka.

Palivové dříví

Silnou dřevní hmotu na přání zákazníka připravíme na štípacím stroji dle požadavku na délku a sílu polene.

DRUHY DŘEVIN DLE TVRDOSTI

skupina kg/cm² příklady
velmi měkká ≤350 smrk, borovice, limba, jedle, topoly, vrby, lípy
měkká >350 modřín, douglaska, kleč, jalovec, bříza, olše, jíva, střemcha, teak
středně tvrdá >500 kaštan jedlý, platan, jilmy, líska
tvrdá >650 dub, ořešák, javor, třešeň, jabloň, jasan, buk, hrušeň, švestka, akát, habr
velmi tvrdá >1000 dřín, svída, ptačí zob, dub pýřitý, zimostráz
neobyčejně tvrdá >1500 eben cejlonský, africký grenadil, duajak a jiné exotické dřeviny
Zdroj: Wikipedie

Dřevní štěpka

Dřevní odpad (větve) drtíme na štěpkovacím stroji LASKI LS 150 DW Track s možností štěpkování větví až do průměru 150 mm. Štěpky mohou být dále použity jako palivo nebo k mulčování do zahrad.

Likvidace pařezů

Dle přání zákazníka zajistíme likvidaci pařezu pařezovou frézou až pod úroveň terénu.

Odvoz a likvidace

Na přání zákazníka veškerou dřevní hmotu odvezeme. Dle dohody jsme schopni za kvalitní dřevní hmotu poskytnou výkupní cenu.

Pronájem štípačky na dřevo - LUMAG HOS 12A

Elektrohydraulická 12-ti tunová štípačka na 380V

Půjčovné na den: 390,- Kč s DPH

Půjčovné na víkend: 590,- Kč s DPH

Povolení kácení stromů

Dřeviny rostoucí mimo les je možné kácet pouze na základě povolení dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, § 8 doplněný o náhrady dle § 9. Nově tento zákon doplňuje vyhláška č. 189/2013 Sb., dle které je možné kácet bez povolení dřeviny na vlastních oplocených pozemcích.

V praxi celý proces probíhá tak, že vlastník pozemku, na němž stojí problémová dřevina (jednotlivý strom s obvodem větším než 80 cm ve výšce 130 cm nad terénem) nebo jejich soubor (tzv. zapojený porost dřevin - soubor dřevin s obvodem kmene menším než 80 ve výšce 130 cm nad terénem) v ploše větší než 40 m2 požádá o povolení kácení příslušný úřad ochrany přírody (např. v Ostravě odbor životního prostředí příslušné městské části). Ve své žádosti dřeviny specifikuje a uvede důvody, proč chce dřevinu skácet. Důvodem může být např. obavy z poškození majetku nebo zdraví při pádu stromu, narušování statiky objektů při růstu stromu, jeho špatný zdravotní stav atd. V případě, že se jedná o významnou nebo velmi nevšední dřevinu může úřad požadovat po žadateli doplnit tzv. dendrologický posudek, který by měl jednoznačně určit, do jaké míry je stav dřeviny natolik špatný, aby mohlo dojít k případné újmě na majetku a zdraví. Úřad může rovněž nařídit náhradu za pokácené dřeviny (§ 9, zákona 114/1992 Sb.). Po vyhodnocení místního šetření vydá úřad své stanovisko a to formou rozhodnutí o povolení kácení. Rozhodnutí je pravomocné po nabytí právní moci a lze se proti jeho znění odvolat (v případě zamítnutí).

Výše uvedené dřeviny, které mají obvod kmene menší než 80 cm ve výšce 130 cm nad terénem a soubory dřevin s plochou menší než 40 m2 lze kácet bez povolení. Nově je tato možnost rozšířena o dřeviny rostoucí na uzavřených soukromých pozemcích (v tomto případě již bez limitních parametrů).

Pojištění odpovědnosti za škodu

K&I Forest s.r.o. je pojištěna u spol. Česká pojišťovna a.s.
za škodu na majetku a zdraví způsobenou svou pracovní činností
do výše celkového plnění až 5 mil. Kč.

Ceník

Rizikové kácení

 • cena zahrnuje rozřezání na hrubé špalky (cca 1m délky) a odvětvení
 • kácení jehličnanů: 100 - 150 Kč/m výšky
 • kácení listnáčů: 125 - 300 Kč/m výšky
 • ořez: 500 Kč/hod (práce stromolezce a pomocníka)
 • přesílená hmota (70 cm + na pařezu) - příplatek 30-60%
 • několikakmenné dřeviny - příplatek 30-60%
 • minimální částka za provedenou práci je stanovena na 1500 Kč
 • každá zakázka je řešena individuálně, zákazník je s cenou seznámen dopředu, žádné další náklady nejsou řešeny

Klasické kácení

 • cena zahrnuje rozřezání na hrubé špalky (cca 1m délky) a odvětvení
 • kácení jehličnanů a listnáčů: 70 - 150 Kč/m výšky
 • kácení většího množství dřevin (např. ovocné sady apod.) je řešeno množstevní slevou až do výše 30%
 • přesílená hmota (70 cm + na pařezu) - příplatek 30-60%
 • několikakmenné dřeviny - příplatek 30-60%
 • minimální částka za provedenou práci je stanovena na 1000 Kč
 • každá zakázka je řešena individuálně, zákazník je s cenou seznámen dopředu, žádné další náklady nejsou řešeny


Kácení z plošiny

 • cena zahrnuje rozřezání na hrubé špalky (cca 1m délky) a odvětvení
 • cena kácení: 250 Kč/hod
 • cena pronájmu plošiny: 1750 Kč/den (plošina do výšky 10m) - 12000 Kč/den (plošina do výšky 26m)


Špalkování

 • cena špalkování dle požadavku zákazníka: 150 Kč/hod


Palivové dříví a dřevní štěpka

 • štípání špalků elektrohydraulickou štípačkou: 500 Kč/hod
 • štěpkování větví do průměru 150mm štěpkovačem: 600 Kč/hod


Likvidace pařezů

 • cena zahrnuje frézování pařezu pod úroveň terénu: 14 Kč/cm z průměru pařezu
 • frézování pařezů nad 5 ks sleva 20%, při plošném frézování (20 ks a více) cena individuální


Odvoz a likvidace biomasy

 • dřevní hmota nad průměr 15 cm - ZDARMA
 • dřevní hmota pod průměr 15 cm: 135 Kč/m3


Údržba lesních porostů a městské zeleně

 • Cena je stanovena individuálně dle rozsahu zakázky.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH (21%)
Ceník
palivového dřeva

Měkké dřevo
Tvrdé dřevo (pouze na objednávku) tvrdosti dřeva dle druhu - zde

Štípané dřevo

Výběr z referencí

Kontakty

K&I Forest s.r.o.
Bajkalská 1253/2, 708 00 Ostrava
IČ: 03679322, DIČ: CZ03679322
Zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 61005
Bankovní spojení: ČSOB Ostrava 268490880/0300

David Kudela, DiS.
jednatel
+420 721 531 097
davidkudela@seznam.cz
 
Tomáš Imrišek
jednatel
+420 776 164 946
tomas.imrisek@seznam.cz